Foto: Grzegorz Trynkiewicz

logo

Statut

Statut
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imienia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu

 § 1

  Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich zwane dalej „Stowarzyszeniem" działa na podstawie niniejszego statutu w oparciu: o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania wiedzy historycznej oraz patriotycznych postaw oraz wspierania organizacji podejmujących takie działania.

§2

Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich posiada osobowość prawną.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą miasto Wrocław.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie posiada pieczęć i może ustanowić znaki organizacyjne na zasadach określonych w uchwale Zebrania Członków.

§ 6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II
Cele i sposoby działania


§ 7


  Stowarzyszenie jest organizacją, której celem jest:

1. Kultywowanie tradycji 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, poprzez propagowanie wiedzy o historii pułku, umundurowaniu, wyposażeniu, a także powołanie zrekonstruowanej sekcji kawaleryjskiej w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poprzez umacnianie pamięci w społeczeństwie o historii oraz tradycji 14 Pułku Ułanów Jałowieckich, a także promowanie wiedzy historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem historii jazdy polskiej.

3. Kształtowanie w społeczeństwie postaw patriotycznych oraz poszanowania dla symboli narodowych poprzez upowszechnianie wartości kawaleryjskich.

4. Opieka i pielęgnacja miejsc upamiętniających działalność 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz jego żołnierzy we Wrocławiu oraz w miarę możliwości na terenie całego kraju.

5. Utrzymywanie współpracy ze środowiskiem kombatanckim, zwłaszcza z żołnierzami 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz ich rodzinami, poprzez zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom oraz ich rodzinom.

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie sportu jeździeckiego, jako tradycji narodowej oraz szkolenia jeźdźca i konia, w oparciu o doświadczenia jazdy i kawalerii polskiej.

7. Współpraca z organami samorządowymi, w celu upamiętnienia działań 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz żołnierzy tego pułku osiadłych na Dolnym Śląsku po
II Wojnie Światowej.

8. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się propagowaniem wiedzy historycznej oraz tradycji kawaleryjskich.

9. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.

§ 8

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność zrekonstruowanej sekcji kawaleryjskiej w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, z uwzględnieniem, zgody uprawnionego organu (jednostki WP dziedziczącej tradycję 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich) i dobrych obyczajów oraz zasad użytkowania, historycznych mundurów oraz wyposażenia.

2. Udział reprezentacji stowarzyszenia w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w uroczystościach państwowych szczebla centralnego i lokalnego, organizowanych przez organy państwowe i samorządu lokalnego, oraz organizowanie uroczystości związanych z tradycją 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

3. Prowadzenie szkoleń jeździeckich i naukę jazdy konnej, w oparciu o tradycję kawalerii polskiej.

4. Promowanie wiedzy historycznej o 14 Pułku Ułanów Jałowieckich, poprzez organizowanie szkoleń, prelekcji oraz pokazów wyszkolenia kawaleryjskiego.

5. Gromadzenie dokumentacji źródłowej oraz pamiątek związanych z działalnością 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz żołnierzy należących do Pułku, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

6. Organizowanie spotkań z kombatantami 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i ich rodzinami.

7. Opiekę nad kombatantami oraz rodzinami Ułanów Jałowieckich. Stowarzyszenie może objąć opieką również kombatantów należących do innych formacji wojskowych, poprzez udzielanie pomocy materialnej i duchowej osobom jej potrzebującym.

8. Udział i organizowanie inscenizacji historycznych, w oparciu o dzieje 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

9. Występowanie z inicjatywami do odpowiednich ciał ustawodawczych, władz państwowych i organów samorządowych w sprawie upamiętniania dziejów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich poprzez odpowiednie działania ustawodawcze, fundowanie pomników oraz tablic pamiątkowych.

10. Podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi, w celu wychowywania młodzieży w duchu wartości patriotycznych, poszanowania tradycji i historii narodu polskiego.

11. Utrzymywanie bliskich kontaktów ze Zrzeszeniem Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie i Stowarzyszeniem Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz jednostką Wojska Polskiego kultywującą dziedzictwo 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

§ 9

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności oraz grupy kombatantów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i ich rodzin, poprzez realizację celów w określonych w § 7 statutu.

2. Działalność określona w § 7 i 8 statutu jest wyłączną działalnością stowarzyszenia na rzecz ogółu społeczności oraz kombatantów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i ich rodzin.

3. Cały dochód osiągnięty z działalności Stowarzyszenia będzie przeznaczany na działalność statutową.

4. ( skreślony )

5. ( skreślony )

6. ( skreślony )

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.

2. Członków wspierających.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
b) zgłaszania opinii i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia;
c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt b) i c).

2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt a) i b).

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

c) skreślenie z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający osiemnaście miesięcy;

d) wykluczenia z członkostwa z powodów innych niż określono w § 14.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. a) do c), decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd podając przyczyny skreślenia.

3. Decyzję w sprawie wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu podejmuje Zebranie Członków na podstawie wniosku Zarządu. Wniosek o wykluczenie musi zawierać uzasadnienie.

4. Członek stowarzyszenia może zostać wykluczony jeżeli swoim postępowaniem sprzeniewierza się celom Stowarzyszenia, naraża na szwank dobre imię Stowarzyszenia lub jego członków, działa na szkodę Stowarzyszenia lub narusza przepisy statutu.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Zebranie Członków.

2. Zarząd, jako organ zarządzający.

3. ( skreślony )

4. Sąd Koleżeński.

§ 16

1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na Zebraniu Członków.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu chyba, że statut stanowi inaczej. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek jednego członka zarządu oraz obowiązkowo w sprawach osobowych.

3. ( skreślony )

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Stowarzyszenia, w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na wakujące stanowisko.

Zebranie Członków

§ 18

1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 19

1. Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca następnego roku.

3. Obradami Zebrania Członków kieruje przewodniczący zebrania, wspierany przez sekretarza zebrania.

4. Przewodniczący i sekretarz Zebrania Członków wybierani są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia.

5. Zebranie Członków zwołuje Zarząd podając w zawiadomieniu miejsce, termin i porządek obrad Zebrania Członków. Zawiadomienie o Zebraniu Członków winno być wysłane co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

6. Uchwały Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Głosowanie tajne na żądanie chociażby jednego z członków Stowarzyszenia.

§ 20

Do kompetencji Zebrania Członków w szczególności należy:

1. Uchwalenie statutu i jego zmian.

2. Wybór i odwoływanie członków władz stowarzyszenia.

3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia.

4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

5. Uchwalanie rocznych planów działalności stowarzyszenia.

6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

7. Podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 10.000 zł.

8. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenie członka stowarzyszenia.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, uchwałami Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.

3. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 22

Do kompetencji Zarządu, oprócz określonej w § 21, należy:

1. Realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia.

2. Realizacja uchwał Zebrania Członków.

3. Opiniowanie kandydatów na członków Stowarzyszenia.

4. Zwoływanie Zebrania Członków.

5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków.

6. Składanie wniosków do Zebrania Członków o wykluczenie z członków Stowarzyszenie,

7. Składanie wniosków do Komisji Odznaki Pamiątkowej o nadanie prawa noszenia Odznaki Pamiątkowej Stowarzyszenia.

8. Opracowywanie regulaminów w zakresie szkolenia jeździeckiego i kawaleryjskiego.

9. Opracowywanie regulaminu przyjmowania do sekcji kawaleryjskiej w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Komisja Rewizyjna

§ 23

( skreślony )

§ 24

( skreślony )

§ 25

( skreślony )

Sąd Koleżeński

§ 26

1. Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia powołanym do orzekania w sprawach naruszenia przez członków stowarzyszenie statutu oraz zasad obowiązujących członków sekcji kawaleryjskiej.

2. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, powoływanych przez Zebranie Członków spośród członków stowarzyszenia.

3. Sąd Koleżeński działa na podstawie opracowanego regulaminu, zatwierdzonego przez Zebranie Członków.

Rozdział V
Odznaka Stowarzyszenia

§ 27

1. Stowarzyszenie posiada Odznakę Pamiątkową Stowarzyszenia przyznawaną za szczególny wkład w pracę Stowarzyszenia, w szczególności za czynny udział w działalności sekcji kawaleryjskiej.

2. Odznaka przyznawana jest przez Komisję Odznaki Pamiątkowej, na podstawie wniosku Zarządu, zgodnie z regulaminem opracowanym przez Komisję i zatwierdzonym przez Zarząd.
3. Projekt graficzny odznaki pozostaje w kompetencji Komisji Odznaki Pamiątkowej i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

4. Członków Komisji Odznaki Pamiątkowej powołuje Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w minimalnej liczbie dwóch osób. Każdorazowo prezes zarządu jest Przewodniczącym Komisji Odznaki Pamiątkowej, chyba że nie podejmie się sprawowania tej funkcji.

Rozdział VI
Majątek i fundusze

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie;

b) darowizny, zapisy i spadki;

c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia;

d) dotacje od osób fizycznych i osób prawnych;

e) wpływy z ofiarności publicznej;

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane na zasadach określonych w regulaminie opracowanym przez Zarząd.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Zebranie Członków wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz wybiera osobę likwidatora.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

2019  Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich